Идея

Вярвайки в свободните и неподсказани форми на гражданска активност създадохме онлайн платформата provo.bg - в подкрепа и защита свободата на словото и личността.

provo.bg е открита, свободна и независима медия. Целим да информираме своите читатели и да провокираме гражданското им самосъзнание, да пробудим народа от летаргията, да го извадим от бездействието, да го накараме да повярва, че заедно можем повече.

Подкрепяме добрите каузи и новите идеи, даваме гласност на истински значимите прояви и креативните личности, показваме другото, различното, човешкото лице,  насочваме вниманието на обществото към възраждането на културата и образованието, към възпитателната и здравната роля на спорта, към проблемите в социалната сфера, към опазването на околната среда, в частност към ПРОмяна за по-добър начин на живот.

Изправяме достойнството си срещу безверието и духовното бедствие, защото е време да разтърсим празните погледи по улиците и да напълним душите, защото сме отговорни за бъдещето на подрастващите и за съдбата на тази малка синя планета, защото все още има надежда, както и около няколкостотин кубрилиона мерни единици любов, която чака да бъде усвоена.

„Асоциация на учени, артисти и спортисти“ – сдружение с нестопанска цел регистрирано в обществена полза на 17 май 2010 г. –  издател на provo.bg